К ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

  • Есен Ыкласович Бидайбеков Казахский национальный педагогический университет имени Абая http://orcid.org/0000-0001-7746-9809
  • Вадим Валерьевич Гриншкун Московский городской педагогический университет
  • Гульдина Большевиковна Камалова Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Аннотация

В статье обсуждаются преимущества использования современных средств информатизации математического образования. Рассматриваются аспекты подготовки педагогов к эффективному использованию таких средств в рамках профильного обучения математике школьников.

Сведения об авторах

Есен Ыкласович Бидайбеков, Казахский национальный педагогический университет имени Абая

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики и информатизации образования Института математики, физики и информатики

Вадим Валерьевич Гриншкун, Московский городской педагогический университет

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой информатизации образования

Гульдина Большевиковна Камалова, Казахский национальный педагогический университет имени Абая

доктор педагогических наук, профессор кафедры информатики и информатизации образования Института математики, физики и информатики

Литература

1. Bidajbekov E.Y., Kamalova G.B., Kiseleva E.A. Teoretiko-metodologicheskie osnovy podgotovki pedagogov k ispol'zovaniju informacionno-kommunikacionnyh tehnologij v uslovijah jelektronnogo obuchenija. – Almaty: KazNPU im. Abaja, 2012. – 143s.
2. Bidajbekov E.Y., Grinshkun V.V., Bostanov B.G., Umbetbaev K.U., O razrabotke i ispol'zovanii obrazovatel'nogo portala po geometricheskomu naslediju Al'-Farabi v kachestve sredstva informatizacii obuchenija istorii matematiki // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta №4(34), Moskva, 2015.
3. Bidajbekov E.Y., Medeuov E.U., Kaskataeva B.R., Kamalova G.B., Bostanov B.G. Ispol'zovanie informacionno-kommunikacionnyh tehnologij v matematicheskom obrazovanii. – Almaty: KazNPU im. Abaja, 2015. -143 s.
4. Grigor'ev S.G., Grinshkun V.V. Informatizacija obrazovanija. Fundamental'nye osnovy: uchebnik dlja studentov pedagogicheskih vuzov i slushatelej sistemy povyshenija kvalifikacii pedagogov. Tomsk: Izd-vo «TML-Press», 2008. –286 s.
5. Kamalova G.B., Bostanov B.G., Umbetbaev K.U. Ob ispol'zovanii komp'juternoj programmy Geogebra pri obuchenii matematicheskomu naslediju al'-Farabi // Mat-ly I Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Informatizacija obrazovanija i metodika jelektronnogo obuchenija - 2016». - Krasnojarsk: Sib. feder. un-t, 27-30 sentjabrja 2016. - S. 199-204.
6. Pravila organizacii uchebnogo processa po distancionnym obrazovatel'nym tehnologijam / Utv. postanovleniem Pravitel'stva RK za №112 ot 19 janvarja 2012 goda. –(https://www.do.ektu.kz/laws/MONRK/p2.pdf)
Опубликована
2016-11-26
Как цитировать
БИДАЙБЕКОВ, Есен Ыкласович; ГРИНШКУН, Вадим Валерьевич; КАМАЛОВА, Гульдина Большевиковна. К ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. Международный научный журнал «Современные информационные технологии и ИТ-образование», [S.l.], v. 12, n. 4, p. 190-196, nov. 2016. ISSN 2411-1473. Доступно на: <http://sitito.cs.msu.ru/index.php/SITITO/article/view/159>. Дата доступа: 27 may 2018
Раздел
Школьное образование по информатике и информационным технологиям