ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АЛЬ-ФАРАБИ – ДУХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ»

  • Есен Ыкласович Бидайбеков Казахский национальный педагогический университет имени Абая http://orcid.org/0000-0001-7746-9809
  • Гульдина Большевиковна Камалова Казахский национальный педагогический университет имени Абая
  • Бектас Ганиевич Бостанов Казахский национальный педагогический университет имени Абая
  • Кайрат Усенбаевич Умбетбаев Казахский национальный педагогический университет имени Абая
  • Индира Тойшыбеккызы Салгожа Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Аннотация

В статье описан опыт организации и проведения внеклассного мероприятия по информатике, посвященного изучению математического наследия одного из величайших ученых раннего средневековья, уроженца Казахстана - аль-Фараби, чьи фундаментальные труды внесли существенный вклад в развитие не только математики, но и философии, астрономии, музыки и других областей мировой науки.

Сведения об авторах

Есен Ыкласович Бидайбеков, Казахский национальный педагогический университет имени Абая

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики и информатизации образования Института математики, физики и информатики

Гульдина Большевиковна Камалова, Казахский национальный педагогический университет имени Абая

доктор педагогических наук, профессор кафедры Информатики и информатизации образования Института математики, физики и информатики

Бектас Ганиевич Бостанов, Казахский национальный педагогический университет имени Абая

кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры Информатики и информатизации образования Института математики, физики и информатики 

Кайрат Усенбаевич Умбетбаев, Казахский национальный педагогический университет имени Абая

PhD докторант 2-курса по специальности 6D011100-информатика кафедры Информатики и информатизации образования Института математики, физики и информатики 

Индира Тойшыбеккызы Салгожа, Казахский национальный педагогический университет имени Абая

PhD докторант 1-курса по специальности 6D011100-информатика кафедры Информатики и информатизации образования Института математики, физики и информатики

Литература

1. Malev V.V., Maleva A.A. Vneklassnaja rabota po informatike. - Voronezh: VGPU, 2003. - 152s.
2. Bidajbekov E.Y. Әl-Fәrәbidің matematikalyқ mұralary zamanaui bіlіm beru үderіsіnde. //Pedagogika i psihologija. Nauchno-metodicheskij zhurnal. –Almaty.– 2015. –№2(23). – S.66-70
3. Bidajbekov E.Y. O nasledii al'-Farabi po geometrii po issledovanijam Audanbeka Kubesova. - // http://groupglobal.org/en/node/18228
4. Bidajbekov E.Y., Kubesov N.A. Audanbek Kubesov. // Bіlіm – Obrazovanie. Nauchno-pedagogicheskij zhurnal. – №5 (41). – 2008. – S.67-69
5. Bidajbekov E.Y., Bostanov B.G., Kamalova G.B. The mathematical heritage of Al-Farabi by A.Kubesov in modern conditions of educations // Materialy IX mezhdunarodnogo matematicheskogo kongressa ISAAC. g. Krakov, Pol'sha, 5-9 avgusta 2013 g. - C.33-34.
6. Bidajbekov E.Y., Kamalova G.B., Bostanov B.G. Razvitie algoritmicheskoj kul'tury shkol'nikov na osnove geometrii i algoritmov al'-Farabi // Vestnik Moskovsogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Serija «Informatika i informatizacija obrazovanija». 2015.– №4(34).
7. Bidajbekov E.Y., Grinshkun V.V., Bostanov B.G., Umbetbaev K.U. O razrabotke i ispol'zovanii obrazovatel'nogo portala po geometricheskomu naslediju al'-Farabi v kachestve sredstva informatizacii obuchenija istorii matematiki // Vestnik Moskovsogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta Serija «Informatika i informatizacija obrazovanija». 2015.– №4(34).
8. Bidajbekov E.Y., Bostanov B.G., Imanғazina N.A. A.Kөbesovtyң matematika tarihy bojynsha zertteulerіnің nәtizhelerі zamanaui bіlіm beru zhaғdajynda // Sbornik nauchnogo seminara: «Problemy differencial'nyh uravnenij i matematicheskoj fiziki», posvjashhennogo 70- letiju professora Zh.A.Sartabanova.- Aktobe, 2012.- S.315-318.
9. Bidajbekov E.Y., Bostanov B.G., Үmbetbaev Қ.Ү. Cirkul' men syzғyshtyң kөmegіmen saluғa bolmajtyn esepterdі әl-Farabidің әdіsіmen sheshu // Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-metodicheskoj konferencii «Matematicheskoe modelirovanie i informacionnye tehnologii v obrazovanii i nauke (MM ITON)», posvjashhennoj 70-letiju professora E.Y. Bidajbekova i 30-letiju shkol'noj informatiki. - Almaty, 2015. - S. 443-447.
10. Bidajbekov E.Y., Salgozha I.T. Informatikadan synyptan tys zhұmystardy ұjymdastyru kezіnde oқushylardyң shyғarmashylyқ қabіletіn damytu // Zh.Ajmauytovtyң 120 zhyldyғyna arnalғan «Ajmauytov taғylymy» atty halyқaralyқ ғylymi-praktikalyқ konferen-cijasynyң materialdary 3 t. -Pavlodar, 2007. - 73-79b.
11. Bidajbekov E.Y., Salgozha I.T., Oshanova N.T. Oқushylardyң oқudan tys әreketіn aқparattandyru // «Іzdenіs» Ғylymi zhurnal. -2010.- №1/2205. -208 b.
12. Rahimzhanov E.E., Zhaksylykov A.E., Umbetbaev K.U. O razrabotke jelektronnyh posobij po geometricheskim nasledijam al'-Farabi i obrazovatel'nogo portala // Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-metodicheskoj konferencii «Matematicheskoe modelirovanie i informacionnye tehnologii v obrazovanii i nauke (MM ITON)», posvjashhennoj 70-letiju professora E.Y. Bidajbekova i 30-letiju shkol'noj informatiki. - Almaty, 2015. - S. 519-522.
13. Bidajbekov E.Y., Pak N.I., Akkasynova Zh.K. Tehnologija Mega-klass kak innovacionnaja model' obuchenija matematicheskomu naslediju al'-Farabi v obrazovatel'nom klastere // Materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-metodicheskoj konferencii «Matematicheskoe modelirovanie i informacionnye tehnologii v obrazovanii i nauke (MM ITON)», posvjashhennoj 70-letiju professora E.Y. Bidajbekova i 30-letiju shkol'noj informatiki. - Almaty, 2015. - S. 62-65.
14. Bidajbekov E.Y., Bostanov B.G., Үmbetbaev Қ.Ү.. Әl-Farabidің salu esepterіn zamanui matematikalyқ bіlіm berude aқparattyқ tehnologijalardy pajdalanyp oқytudyң өzіndіk erekshelіkterі // Vestnik KazNPU im. Abaja. Serija «Fiziko-matematicheskie nauki». - Almaty, 2015. - №3(51). - S. 210-214.
15. Bidajbekov E.Y., Kamalova G.B., Bostanov B.G., Dzhanaberdieva S.A. Әl Fәrәbidің matematikalyқ mұralary zamanaui bіlіm beru ajasynda // Vestnik KazNU. Serija filosofija. Serija kul'turologija. Serija politologija. - Almaty: Қazaқ universitetі, 2015. - №2/1 (51). - S. 442-447.
16. Bidajbekov E., Bostanov B., Үmbetbaev Қ. Әl-Farabidің matematikalyқ mұralary zhәne қazіrgі zaman // Matematika zhәne fizika. - 2015. - №5 (83). - S. 2-5.
17. Bidajbekov E.Y., Kamalova G.B., Bostanov B.G. Geometrija i algoritmy al'-Farabi v sovremennom obrazovanii. // Vestnik Krasnojarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.A.Astaf'eva. – 2015. - №4(34).- S.17-23
18. Umbetbaev K.U. K naslediju al'-Farabi po geometrii // Molodezh' i nauka XXI veka: XVI Vserossijskij (s mezhdunarodnym uchastiem) nauchno-prakticheskij forum studentov, aspirantov i molodyh uchenyh: materialy Vserossijskoj molodezhnoj konferencii (s mezhdunarodnym uchastiem) «Innovacionnye sredstva i metody obuchenija v uslovijah IKT» / red. kol., otv. red. N.I. Pak; Krasnojar.gos. ped. un-t im. V.P. Astaf'eva. – Krasnojarsk, 2015. - S. 254-258.
19. Kubesov A.K. Matematicheskoe nasledie Al'-Farabi. - Izdatel'stvo «Nauka» Kazahskoj SSR. Alma-Ata. 1974.–246 s.
20. Al-Fārābī, Kitāb al-Ḥiyal al-rūḥānīyah wa-al-asrār al-ṭabī‘īyah fī daqā’iq al-askhal al-handasīyah (O Vet. 27 = Tornberg 324).
21. Al'-Farabi. Matematicheskie traktaty. /Red.koll.: Sh.E.Esenov (otv.red.) i dr.– Alma-Ata, «Nauka», 1972.– 324s.
22. Gosudarstvennaja programma «Mәdeni mұra» - Kul'turnoe nasledie Kazahstana:-
http://www.madenimura.kz/ru/government-program-madenimura/programs-madenimura/.
Опубликована
2016-11-26
Как цитировать
БИДАЙБЕКОВ, Есен Ыкласович et al. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АЛЬ-ФАРАБИ – ДУХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ». Международный научный журнал «Современные информационные технологии и ИТ-образование», [S.l.], v. 12, n. 4, p. 197-207, nov. 2016. ISSN 2411-1473. Доступно на: <http://sitito.cs.msu.ru/index.php/SITITO/article/view/162>. Дата доступа: 22 oct. 2021
Раздел
Школьное образование по информатике и информационным технологиям

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)